Sembahyang Tasbèh Bahasa Jawa Versi Panjang

Sembahyang Tasbèh

Konjuk

Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin.

Kawula Pitados

Kawula pitados ing Allah Rama Sang Mahakuwasa ingkang nitahaken bumi-langit, saha ing Gusti Yésus Kristus Putra Dalem ontang-anting Pangéran kawula, ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria, kagarba déning kuwasa Dalem Hyang Roh Suci, ingkang nandang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus, saha kapenthang séda sarta kasarèkaken, tedhak dhateng papan pangentosan, tigang dintenipun wungu saking séda, mékrad dhateng Swarga, pinarak ing satengen Dalem Allah Rama Sang Mahakuwasa, saking ngriku badhé rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah. Kawula pitados ing Hyang Roh Suci lan panunggiling para suci, pangapuntening dosa, tangining badan, saha gesang langgeng. Amin.

Mugi Linuhurna

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci, kados ing mula-buka, sapunika, sarta ing salami-laminipun. Amin.

Pinujia

Pinujia Asma Dalem Sri Yésus, Ibu Maria, tuwin Santo Yusuf, sapunika sarta langgeng. Amin.

Rama Kawula

Rama kawula ing Swarga, Asma Dalem kaluhurna, Kraton Dalem mugi rawuha, karsa Dalem kalampahana, wonten ing donya kados in Swarga. Kawula nyuwun rejeki kanggé sapunika, sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem, kados déné anggèn kawula ugi ngapunten dhateng sesami, kawula nyuwun tinebihna saking panggodha, saha linuwarna saking piawon. Amin.

Sembah Bekti Katur Ing Putra Putri Dalem Sang Hyang Rama

Sembah Bekti Maria

Sembah bekti kawula Dèwi Maria, kekasihing Allah, Pangéran nunggil ing Panjenengan Dalem sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak, saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yésus. Dèwi Maria Ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangèstu Dalem, samangké tuwin bénjing dumugining pejah. Amin

Sembah Bekti Katur Ing Ibu Dalem Sang Hyang Putra

Sembah bekti kawula ...

Sembah Bekti Katur Ing Pramèswari Dalem Sang Hyang Roh Suci

Sembah bekti kawula ...

Mugi Linuhurna ...

Pinujia ...

I. KABINGAHAN DALEM

1. Malaékat Gabrièl Nglantaraké Dhawuh Marang Ibu Maria

Waosan Injil

Nanging Malaékat ngandika,"Sampun ajrih Maria, panjenengan sampun manggih sih ing ngarsaning Allah. Lha punika panjenengan badhé anggarbini sarta mbabar putra kakung ingkang kedah panjenengan paringi asma Yésus." (Lukas 1:30-31)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

2. Ibu Maria Tuwi Santa Elisabét

Waosan Injil

Lan sakala bareng Elisabèt ngrungu Dèwi Maria uluk salam, jabang bayi ing guwa-garba nglumba lan Elisabèt dhéwé kapenuhan ing Hyang Roh Suci banjur nguwuh kanthi sora sarta munjuk,"Sami-sami wanita panjenengan tuhu pinuji lan pinuji ugi wohing guwa-garba panjenengan." (Lukas 1:41-42)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

3. Sang Kristus Miyos Ing Bètlehèm

Waosan Injil

Lan mbeneri ana ing kana mau Maria wanciné mbabar. Panjenengané mbabar putra kakung pambajeng kang nuliginedhong ing gombal lan kasèlèhaké ana ing pamakanan awit ing panginepan wis ora oman papan. (Lukas 2:6-7)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

4. Sang Kristus Dicaosaké Ana Ing Padaleman Suci

Waosan Injil

Lan Siméon nambut Sang Timur binopong sarwa memuji Allah, unjuké :"Ing samangké pun abdi kalilana mundur kanthi tentrem dhuh Pangéran, manut sabda Dalem, awit mripat kawula sampun nyipati pangentasan Dalem." (Lukas 2:28-30)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

5. Sang Kristus Kapanggih Ana Ing Padaleman Suci

Waosan Injil

Ing telung dinané ketemu ana ing padaleman suci, lenggah ing antarané para guru, mirengaké sarta tetakèn. Kabèh kang ngrungu padha gumun marang landheping panggrahita lan wangsulané. (Lukas 2:46-47)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

II. SUMUNAR DALEM

1. Gusti Yésus Dibabtis Ana Ing Bengawan Yordhan

Waosan Injil

Lan dhèk samana Gusti Yésus rawuh saka Nasarèt ing tanah Galiléa, sarta dibabtis Yoanes ana ing Bengawan Yordhan. Lan sanalika bareng mentas saka ing banyu, banjur pirsa ing langit sigar, lan Hyang Roh Suci pindha dara tumurun, lan nedhaki Panjenengané. Banjur ana swara dumeling saka ing langit,"Kowé iku PutraKu kinasih. Kowé kang gawé renaKu." (Markus 1:9-11)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

2. Gusti Yésus Paring Pratéla Ana Pangantènan Ing Kana

Waosan Injil

Ibu Dalem banjur ngandikamarang para abdi,"Kabèh kang didhawuhaké tindakna!" Ing kana ana genthong watu enem, dipasang kanggo wisuh miturut padatan cara Yahudi. Siji-sijiné bisa amot loro utawa telung metreta. Gusti Yésus banjur dhawuh,"Genthong iku kebakana banyu." Genthong padha diisèni nganti kebak mancep. Nuli Gusti Yésus dhawuh,"Saiki cidhukana lan caosna ,marang sing ngasta pramugari." Iya banjur dicaosaké. (Yoanes 2:5-8)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

3. Gusti Yésus Wiwit Mucal Lan Dhawuh Padha Martobat

Waosan Injil

Bakda Yoanes dicekel, Gusti Yésus banjur tindak menyang Galiléa, martakaké kabar kabungahan kang tumurun saka Allah. Pangandikané,"Wus tekan titi-mangsané, kratoning Allah wus cepak. Padha matobata lan ngandela marang kabar kabungahan." (Markus 1:14-15)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

4. Gusti Yésus Kamulyakaké Ana Ing Gunung Tabor

Waosan Injil

Lan let enem dina Gusti Yésus ngathi Pétrus, Yakobus, lan Yoanes diajak minggah ing gunung dhuwur, miyambak. Lan Gusti santun warni anaing ngarepé. Agemané dadi sumorot putih memplak. Ana ing donya ora ana wong bisa musoni sing mengkono. Nabi Elias lan Nabi Musa padha ngatingal, lan ngendikan karo Gusti Yésus. (Markus 9:2-4)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

5. Gusti Yésus Yasa Sakramèn Ekaristi

Waosan Injil

Nuli Gusti mundhut roti, munjuk sembah nuwun, roti dicuwil lan diparingaké sarwa ngandika,"Iki Sliraku, kang bakal kaulungaké nglabuhi kowé. Iki tindakna minangka pangéling-éling marang Aku. Semono uga Gusti mundhut tuwung, sawisé dhahar, sarwa ngandhika,"Iki tuwung Prajanjian Anyar ana ing Rahku, kang diutahaké nglabuhi kowé. (Lukas 22:19-20)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

III. KASANGSARAN DALEM

1. Gusti Yésus Sungkawa Ana Ing Taman Jaétun

Waosan Injil

"Dhuh Rama, manawi dados karsa Dalem mugi tuwung punika kasingkirna saking kawula, nanging sanès kajeng kawula, karsa Dalem kalampahana." (Lukas 22:42)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

2. Gusti Yésus Disapu

Waosan Injil

Wong kang padha njaga Gusti, moyoki Panjenengané lan ngantemi. Gusti dikrukubi lan diantemi wadana Dalem sarta bola-bali ditakoni, celathuné,"Wis wacanen, sapa sing ngantemi kowé iki. Lan isih akèh manèh pitembungané marang Gusti wujud cecamah. (Lukas 22:63-65)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

3. Gusti Yésus Diagemi Makutha Eri

Waosan Injil

Lan para prajurit ngenam makutha eri, dietrapaké ing mustaka Dalem. Nuli Panjenengané diagemi sandhangan abang jingga, banjur pada sowan matur,"Pangabekti Ratuning tiyang Yahudi" lan Gusti diantemi." (Yoanes 19:2-3)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

4. Gusti Yésus Manggul Pamenthangan

Waosan Injil

Gusti Yésus ditampilan digawa lunga. Gusti manggul salib Dalem piyambak tindak menyang papan kang diarani Kalpari, tembung Hibrani Golgota. Ana ing kana Gusti disalib lan bebarengan karo Panjenengané ana wong loro kang disalib ngiwa-nengen, déné Gusti Yésus ana ing tengah." (Yoanes 19:17-18)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

5. Gusti Yésus Séda Ana Ing Pamenthangan

Waosan Injil

Kanthi nguwuh swanten sora, Gusti Yésus ngendika,"Dhuh Rama, kawula masrahaken sukma kawula ing asta Dalem, lan ngendika mangkono iku, Gusti Yésus séda. Bareng penatus weruh lelakon mau, mulyakaké Allah, sarta celathu,"Mula nyata Wong iki ora salah." (Lukas 23:46-47)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

IV. KAMULYAN DALEM

1. Gusti Yésus Wungu Saka Séda

Waosan Injil

Wis ora ana ing kéné, wis wungu. Élinga marang pangandikané dhék ana ing Galiléya, sing mangkéné uniné : "Wus Pinasthi Putraning Manungsa kudu diulungaké marang tanganing wong dosa, sarta disalib lan ing telung dinané bakal wungu saka séda." (Lukas 24:6-7)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

2. Gusti Mékrad Menyang Swarga

Waosan Injil

"Nuli para murid padha diajak nganti tekan Bétania, lan ngumbulaké asta. Gusti maringi berkah lan bareng karo anggoné paring berkah Gusti nilar para rasul, lan kasengkakaké menyang swarga." (Lukas 24:50-51)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

3. Hyang Roh Suci Tedhak

Waosan Injil

"Kabèh padha kapenuhan ing Hyang Roh Suci, sarta banjur padha guneman nganggo basa warna-warni, mojar manut sakaparengé Hyang Roh Suci." (Kisah Para Rasul 2:4)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

4. Ibu Maria Kapundhut Menyang Swarga

Waosan Injil

"Nanging kabèh iku ana urut-urutane, sing dhisik dhéwé Sang Kristus, kang jumeneng panunggul, banjur liya-liyané kang dadi kagungan Dalem Sang Kristus, yèn mbésuk rawuh." (1 Korintus 15:23)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...

5. Ibu Maria Tampi Makutha Ana Ing Swarga

Waosan Injil

"Ana pratandha katon ing langit, wanodya asingep surya lan rembulan, ana ing sangandhaping pada déné mustakané jinamang lintang rolas." (Wahyu 12:1)

† Rama kawula ing Swarga ...

† Sembah bekti kawula Dèwi Maria ... (10x)

† Mugi linuhurna Hyang Rama ...

† Pinujia Asma Dalem ...